Transitie AWBZ als kans

Zorg en ondersteuning kan het beste dicht bij mensen via gemeenten gegeven worden. Vanuit deze visie wordt de extramurale begeleiding ‘overgeheveld’ van de AWBZ naar de Wmo per 2013. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor extramurale begeleiding.

Het gaat hierbij om ruim 1% van de bevolking, zoals volwassenen met een psychiatrische problematiek; mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking en ouderen met een somatische of psychogeriatrische problematiek. Maar ook om jongeren met een psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen. De transitie biedt kansen, maar er zijn ook aandachtspunten.

Hoe kunt u de transitie in uw gemeente laten slagen? Onderstaand stappenplan biedt houvast. Spectrum helpt u graag daarbij.

U wilt inzicht in cijfers?

We kunnen samen met zorgorganisaties en welzijnsorganisaties scherp krijgen over wie en wat we het nu hebben: de doelgroep en het huidige aanbod.

Om wie gaat het eigenlijk?

Om een reëel beeld en gevoel te krijgen bij de ‘doelgroep’ kunnen we voor u een kennismakingsbijeenkomst organiseren met de doelgroep, in samenwerking met de organisaties die momenteel begeleiding aan deze mensen bieden. Op zo’n bijeenkomst kunnen gemeenten en zorgorganisaties ook samen het huidige aanbod in kaart brengen.

Wat betekent het voor beleidsontwikkeling?

Gemeenten moeten hun huidige Wmo-beleid doorontwikkelen, zodat ook deze nieuwe verantwoordelijkheid hierin een goede plek krijgt. De transitie is ook een goede aanleiding om de algehele visie/koers van de gemeenten op ‘maatschappelijke ondersteuning’ te herijken en een koppeling te maken met ander beleid. Wij kunnen u begeleiden om de koers en het beleid te herijken.

U wilt meer grip op transitie?

Een Plan van Aanpak biedt gemeenten houvast. Spectrum kan u ondersteunen zo’n plan op te stellen: welke stappen gaan/moeten we nemen, wie gaat welke stappen uitvoeren en wanneer? Wie stuurt het aan? We kunnen een (tijdelijke) projectleider leveren die gemeenten voorbereidt op hun nieuwe verantwoordelijkheid. Die projectleider kan zorgen dat gemeenten de noodzakelijke voorbereidingsmaatregelen nemen, het beleid wordt doorontwikkeld, nieuwe afspraken worden gemaakt met zorg- en welzijnsorganisaties, voorlichting geven… Kortom, iemand die de vaart erin houdt en ervoor zorgt dat de nodige stappen ondernomen worden.

Welke rol heeft de gemeente?

Gemeenten zijn regisseur. Het is dus ook aan de gemeenten om richting te geven. Een goede samenwerkingsrelatie met de zorg- en welzijnsorganisaties is cruciaal. Wij ondersteunen u om de noodzakelijke samenwerkingsprocessen op gang te brengen en helpen u de regisseursrol vorm en inhoud te geven.

Wat moet ontwikkeld worden?

Cruciaal is het ontwikkelen van nieuwe arrangementen waarin doelgroepen worden gecombineerd, cliënten ook zelf ‘brengen’ (in plaats van alleen halen) en vrijwilligers meer worden benut. Wij kunnen zorg- en welzijnsorganisaties in creatieve sessies begeleiden bij het ontwikkelen hiervan.

Afdrukken | -A | A | +A