U bent hier:

  1. home

Andersland, frisse kijk op transities

Andersland is het land dat de komende jaren gestalte krijgt in iedere gemeente. Het land waarin burgers, organisaties en gemeenten zich anders tot elkaar gaan verhouden. Hoewel nog niet allemaal in kannen en kruiken, komen er vier transities op gemeenten af: transitie jeugdzorg, ontwikkeling naar passend onderwijs, decentralisatie AWBZ én Werken naar Vermogen. De ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Ze grijpen inhoudelijk in elkaar; dit biedt kansen voor gemeenten om efficiënt en effectief de regie te nemen.

Transities in het sociale domein

Spectrum heeft voor de voorbereiding Bestuurlijke Carrousel Stedendriehoek  een overzicht gemaakt van de transities die gemeenten te wachten staat, wat het betekent en wat er al gebeurt in de Stedendriehoek. De transities raken elkaar op diverse vlakken. Die raakvlakken vormen de kapstok van het document: cliëntniveau, aanbieders, regie (gemeenten), schaal van samenwerking, proces en financiën. Na een beschrijving van de transities en de raakvlakken wordt per raakvlak aangegeven wat de stand van zaken is in de regio Stedendriehoek.

AWBZ naar Wmo; transformatie naar burgerkracht

Zorg en ondersteuning kan het beste dicht bij mensen via gemeenten gegeven worden. Vanuit deze visie wordt de extramurale begeleiding ‘overgeheveld’ van de AWBZ naar de Wmo. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor extramurale begeleiding. Spectrum helpt gemeenten en instellingen op weg. De transitie biedt kansen. Het begint met een gemeenschappelijke visie op participatie vanuit kernbegrippen eigen kracht en burgerkracht. Spectrum organiseert werkateliers. Wilt u meer weten, kijk dan bij bijeenkomsten in de rechter kolom.

Decentralisatie jeugzorg

Spectrum biedt gemeenten ondersteuning bij de transitie jeugdzorg, bijvoorbeeld door te helpen bij het opzetten van Proeftuinen. Wilt u hier meer van weten? Kijk dan bij publicaties in de rechter kolom. Verder vindt u ook in het dossier dossier decentralisatie jeugdzorg meer informatie.

.

Afdrukken | -A | A | +A