U bent hier:

  1. home
  2. Thema's

Participatie en vrijwilligerswerk

Binnen het thema participatie en vrijwilligerswerk vindt u projecten als Bonte Wijk, Toolkit Burgerparticipatie en de Sportmonitor. Verder is er onder andere veel informatie te vinden over de Maatschappelijke stages, GWB en over het tv-project Goed voor elkaar.

Gelukkig zijn er in Gelderland enorm veel burgers actief voor anderen. Of het nu gaat om de F-jes van de voetbalvereniging te trainen, de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren, zorg te verlenen aan mensen in de terminale fase van hun leven, het zijn de vrijwilligers die er voor zorgen dat er veel vrijetijdsvoorzieningen zijn en zorg aan andere wordt verleend. Bovendien is het leuk voor jezelf, krijg je contacten, wordt je gewaardeerd en leer je weer nieuwe dingen.
Daarnaast is het doen van vrijwilligerswerk voor veel mensen ook een manier om te participeren in de samenleving. Als het gaat om specifieke doelgroepen zoals allochtone vrouwen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren in de het kader van hun maatschappelijke stage, vraagt dit om extra aandacht.

Ook gemeenten zien al jaren de noodzaak voor een goed vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Dat ziet Spectrum vooral door de deelname van 55 Gelderse gemeenten aan het door het ministerie van VWS geïnitieerde project Goed voor Elkaar. Spectrum is uitvoerder van dit project en heeft alle ambtenaren gesproken over hoe zij de stand van zaken over dit prestatieveld beoordelen.

Spectrum streeft ernaar de randvoorwaarden voor vrijwilligerswerk in gemeenten te realiseren en om ouderen en allochtonen bij vrijwilligerswerk te betrekken. Spectrum werkt aan een dekkende infrastructuur voor ondersteuning van vrijwilligerswerk en samenwerkingsverbanden. We gaan door met de implementatie van nieuwe landelijke methodieken. Uiteraard in nauwe samenwerking met de vrijwilligerscentrales en steunpunten vrijwilligerswerk. Spectrum ondersteunt vrijwilligersorganisaties en organisaties op het terrein van welzijn en zorg middels trainingen, workshops en onderzoek.

Europees jaar van het vrijwilligerswerk

Het jaar 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV). Het EJV is een mooie kans om het vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten en te laten zien wat vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales op dit terrein allemaal doen. Spectrum biedt op verschillende manieren ondersteuning aan organisaties die te maken hebben met vrijwilligers(werk).

In de rechterkolom vindt u meer informatie en de laatste nieuwtjes over deze onderwerpen.

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie