Effectiviteit van sociale activiteiten

Welzijn: Wat is het effect van sociale activiteiten? Worden de doelen die we als gemeente hebben gesteld wel bereikt? En hetzelfde geldt voor de welzijnsinstelling: Zijn de sociale activiteiten die we uitvoeren wel effectief?

Sociale Inclusie na Transfer (SIT) is een methodiek om de effectiviteit van sociale activiteiten in beeld te brengen. Wat is de situatie van de deelnemers voorafgaand aan de deelname aan de activiteit en wat is de situatie achteraf? SIT geeft antwoord op de vraag of de maatschappelijk participatie is verbeterd door deelname aan de activiteit.


Als welzijnsinstelling is het van belang om te weten of het beoogde effect van uw activiteit wel wordt bereikt. Uw project heeft bijvoorbeeld als doel de eenzaamheid onder ouderen te verminderen of u gaat de uitval van jongeren op school tegen, worden de verwachte effecten wel bereikt? SIT bestaat uit een nulmeting en 1-meting onder de primaire doelgroep. Hierbij wordt twee keer dezelfde vragenlijst gebruikt en aan de hand van de scores gekeken wat het effect is geweest voor de deelnemer en of dit overeenkomt met de vooraf vastgestelde doelstellingen. Na de nulmeting is het voor u ook mogelijk de activiteit tijdens de uitvoer aan te passen of te verbeteren.

Wat biedt Spectrum?

Spectrum voert de effectiviteitsmeting uit bij zowel gemeenten als welzijnsinstellingen. Het gaat hierbij om een nulmeting en 1-meting. Het resultaat van deze metingen brengt in kaart wat de effectiviteit van de activiteit is. Na de nulmeting bestaat er al is al inzicht in de huidige situatie van uw doelgroep, zodat u hierop kunt inspelen.

Naast de effectiviteitsmetingen voert Spectrum ook rendementsmetingen en klanttevredenheidsonderzoeken uit. Het uitvoeren van een combinatie van deze verschillende methodieken om welzijnsactiviteiten te meten is ook mogelijk.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie