Fusiebegeleiding

Spectrum heeft de afgelopen jaren meerdere fusies begeleid. Het gaat daarbij om verschillende typen welzijnsorganisaties zoals bijvoorbeeld welzijn ouderen en peuterspeelzaalwerk. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings- of fusietrajecten tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Bij een fusie is procesbegeleiding van groot belang voor het slagen ervan.

Fusies kennen een technisch en een inhoudelijk traject. Het technische of notarieel traject is belangrijk en noodzakelijk en leveren zelden moeilijkheden op. De meerwaarde van een fusie al duidelijk.

De procesbegeleiding van Spectrum richt zich voornamelijk op het inhoudelijk traject. Hier komen vaak de verschillen tussen de organisaties naar voren. Het is belangrijk dat organisaties hierover met elkaar in gesprek gaan. Er is tijd nodig om elkaar te leren kennen en te onderzoeken wat de identiteit van de organisaties is en op welke manier dat in de nieuwe organisaties wordt vormgegeven. Hierbij is het van belang dat zij oog hebben voor elkaars gevoeligheden, sentimenten en emoties en deze respecteren. Als partijen deze gevoeligheden overbruggen en open staan voor verandering is een geslaagde fusie mogelijk.

Spectrum begeleidt het hele traject, zowel inhoudelijk als technisch. Om het draagvlak te vergroten zorgen wij ervoor dat de verschillende lagen in de organisaties worden betrokken. Fasering van het proces, duidelijkheid over de te nemen stappen, de mate van zeggenschap van de betrokkenen en voldoende tijd zijn voorwaarden voor het slagen van het traject.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A