U bent hier:

 1. home
 2. Bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomsten

Projecten zijn de meest in het oog springende en tot de verbeelding sprekende activiteiten van Spectrum op participatiegebied. Minder zichtbaar, maar ook zeer belangrijk, is Spectrum’s verbindende rol in Gelderland.

Wij zijn heel goed bekend met uiteenlopende netwerken op participatiegebied in Gelderland. Wij weten mensen te vinden en met elkaar te verbinden. In de netwerkbijeenkomsten kunnen zij ervaringen met elkaar uitwisselen, samen actuele thema's bespreken en hun wensen en vragen naar Spectrum toe formuleren.

Spectrum faciliteert deze bijeenkomsten, gebruikt ze voor relatieonderonderhoud en voor het laten stromen van kennis in het Gelderse sociale domein. Ook nemen we ideeën er uit mee voor nieuw aanbod. Een greep uit de netwerken waarin wij een actief faciliterende rol spelen en waarvan u de overleggen aantreft in de kalender:

Netwerkbijeenkomsten maatschappelijke participatie

 • Vrijwilligerscentrales en -steunpunten: 35; komen 4x per jaar bij elkaar.
 • Professionele en vrijwillige ouderenadviseurs: in 5 regio’s komen regionale netwerken beroeps ouderenadviseurs 3x per jaar bij elkaar; 1x per jaar provinciale bijeenkomst. We hebben nauwe samenwerkingscontacten en afstemming met de SBOG
  Zij organiseren 2x per jaar deskundigheidsbevordering met vrijwillige ouderenadviseurs waar wij zijn betrokken.
 • Directeuren van welzijnsorganisaties: circa 30 aangesloten organisaties. Georganiseerd in vier regionale kringen. Elke kring komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar.
 • Ambtenaren vrijwilligerswerk/mantelzorg: circa 100, komen 2x per jaar bij elkaar.
 • Gelderse Studiekringen, Spectrum ondersteunt het Gelders Platform Studiekringen. Eens per jaar is er een Ontmoetingsdag waar alle studiekringleden (200 mensen) bij elkaar komen, 1x per jaar training gespreksleiders voor de studiekringen, ondersteuning website, ondersteuning opstarten nieuwe studiekringen en adviesfunctie bij ‘kwakkelende’ kringen. Het Gelders Platform komt circa 8 keer per jaar bij elkaar.
 • Dorpscontactpersonen: Spectrum ondersteunt het netwerk dorpscontactpersonen van werkorganisatie VKK/FDG. Dit is vorige week gestart met 12 personen en wordt verder uitgebouwd. 
 • Netwerk woonadviseurs, Spectrum traint Gelderse woonadviseurs.
 • 2,5 jaar Leergang Netwerk Kulturhusen (100 deelnemers, aan de hand van thema’s ontmoeting, kulturhusen, mfc, dorpshuizen: leren van elkaar. Ook website. 
 • LCGW Oost Nederland: Netwerk welzijnsambtenaren. Alle gemeenten in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Bestuur wordt gefaciliteerd door Spectrum. Komt 6x per jaar bij elkaar en organiseert in samenwerking met Spectrum inmiddels al 10 jaar bijeenkomsten op inhoudelijke thema’s.
 • Netwerk sociale cohesie, 2x per jaar een bijeenkomst met elk 30 deelnemers. 
 • Netwerk arbeid en beperking (in opdracht van stichting GWB), 2 themabijeenkomsten, elk 30 deelnemers, een symposium 110 deelnemers. 
 • Goed voor Elkaar bijeenkomsten, twee maal per jaar samen met Overijssel, gemiddeld zo’n 5 wethouders en er komen zo’n 30 ambtenaren.

Netwerkbijeenkomsten jeugd

 • provinciaal en regionaal overleg peuterspeelzalen
 • provinciaal overleg directeuren kleine en middelgrote kinderopvangorganisaties
 • provinciaal overleg Gastouderopvang
 • provinciaal overleg coordinatoren BSO
 • regionaal overleg Speel-o-theken
 • consultatiekringen Brede School
 • CJG-atelier
 • provinciaal overleg RMC
 • overleg Gelderse JIPs
 • regionaal jongerenwerkersoverleg
 • provinciale kwaliteitskring jongerenwerk

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A