U bent hier:

  1. home
  2. Trainingen

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht in 2013

Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze  meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het doel van de wet is de kwaliteit van handelen van beroepskrachten te verbeteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het voorkomen of voortijdig stoppen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,  maatschappelijke ondersteuning, langdurige AWBZ zorg, jeugdzorg, justitie en asielzoekerscentra

De wet verplicht de invoering van een stappenplan (protocol) waarin de handelwijze van professionals bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld staat beschreven.

De meldcode is organisatie-specifiek en bevat minimaal de volgende stappen:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Collegiale consultatie en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
  3. Gesprek met cliënt en/of ouder
  4. Veiligheidsrisicotaxatie: wegen van het geweld
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Van beroepskrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn om kindermishandeling te signaleren, adequaat om te gaan met vermoedens en effectief samen te werken met anderen. Dit vraagt van hen verschillende soorten kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers binnen de organisatie zijn niet verplicht de vijf stappen te volgen. Als zij zich zorgen maken over de thuissituatie van kinderen, cliënten of bewoners,kunnen zij deze neerleggen bij de professionals van de instelling. 

Spectrum aanbod: deskundigheidsbevordering om kwaliteit van handelen te verbeteren

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn een essentiële schakel bij signalering van risicovolle (opvoed)situaties en  het aanpakken van (huiselijke) problemen. Training en voorlichting helpt professionals en vrijwilligers bij het signaleren, maar leert hen ook hoe te handelen na het signaleren van huiselijk geweld, en/of kindermishandeling.

Spectrum biedt verschillende trainingen. Er zijn zowel workshops, basistrainingen, trainingen op maat, als gerichte trainingen voor aandachtsfunctionarissen. Bij alle trainingen is aandacht voor de competenties die nodig zijn om met de meldcode te werken.

 

Afdrukken | -A | A | +A