Zelftest 'Sturing Nieuwe Stijl'

De relatief nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente in combinatie met de nagestreefde cultuuromslag (van zorg naar participatie) vraagt om een andere werkwijze. Het denken en handelen vanuit (de kracht van) de burger vraagt om een integrale aanpak en een andere manier van communicatie met en participatie van burgers. Maar ook om minder nadruk op het zelf uitvoeren (het verstrekken van voorzieningen) en meer nadruk op regie (afstemming zoeken met maatschappelijke partners en burgers).

Wat is het ?

Het instrument ‘Sturen Nieuwe Stijl’ biedt aanknopingspunten en handvatten om de (nieuwe) regierol van de gemeente effectiever in te vullen. Ambtenaren worden aan het denken gezet wat de kanteling voor hun manier van werken betekent. Op welke manier zijn zij nu al op de goede weg om die kanteling succesvol te laten verlopen en wat kan beter?

Hoe het werkt leest u in bijgevoegd document.

Twitter Facebook LinkedIn

Afdrukken | -A | A | +A

Gerelateerde informatie